Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Seamotion Oy
Osoite: Lepsämäntie 1, 01800 Klaukkala
Puhelin: +358 400 946 100
Sähköposti: nina@seamotion.fi
Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava: Nina Tolkki

2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Asiakasrekisteri. Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakastietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakasyritysten ajantasainen hallinta ja ylläpito.
Rekisteriä käytetään yrityksen laskutuksessa ja asiakkuuden kannalta tärkeiden viestien
lähettämisessä.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakkaiden yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä
tarpeellisia tietoja.
Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • Rekisteröidyn yrityksen osoite ja kotipaikka
 • Rekisteröidyn yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
 • Rekisteröidyn yrityksen laskutusosoite
 • Rekisteröidyn yrityksen ja/tai yhteyshenkilön sähköpostiosoite
 • Rekisteröidyn yrityksen ja yhteyshenkilön puhelinnumero

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Yrityksen asiakkaiden yhteystietoja säilytetään Seamotion Oy:n laskutusohjelmiston
asiakasrekisterissä. Rekisteri on tallennettuna ainoastaan laskutukseen käytettävän tietokoneen
kiintolevylle ja sen varmuuskopioihin. Tietoihin ei pääse käsiksi internetin välityksellä.
Henkilötietoihin pääsy on rajattu, eikä tietoja luovuteta muille toimijoille. Henkilötiedot säilytetään
rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yrityksen asiakas. Asiakkuuden päättymisen jälkeen
henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta. Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään
lukitussa tilassa. Rekisteriin talletetut tiedot eivät ole säädetty salassa pidettäviksi.
Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja asiakastietojen käyttöä valvotaan. Yrityksen
käytössä oleva tietokone, sekä sen työasema on suojattu.
Yrityksen sähköpostiohjelma tallentaa yritykselle tulleiden ja lähetettyjen viestien
sähköpostiosoitteet.
Yrityksen kotisivuilla olevien yhteydenottolomakkeiden kautta lähetetyt tiedot välittyvät yrityksen
sähköpostiin https-suojatulla yhteydellä.
Sähköpostien palvelimen tietoturvasta huolehtii luotettava kotimainen palveluntarjoaja.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan yrityksen sisäisessä järjestelmässä johon ei ole pääsyä
internetin välityksellä. Henkilötietoja ei luovuteta muille toimijoille.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yritys ei käytä yhteystietojen käsittelyssä tai sen siirrossa Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella olevia palveluja, eikä tietoihin anneta pääsyä enempää kuin on
välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yrityksen asiakas. Asiakkuuden
päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa, milloin
tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät
  henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
  henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
  perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu
 • saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
  rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot
  yritykselle. Yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella
  ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
  tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö-kohdan yksi (1) mukaisesti. Yritys voi pyytää
  rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden
  ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa
  säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä rekisterin ylläpitäjän sähköpostiin nina@seamotion.fi
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Seamotion Oy
Nina Tolkki
Lepsämäntie 1
01800 Klaukkala

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 17.5.2018